Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.
01.03.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.12.2018 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 36 067 хил. лв. спрямо 35 117 хил. лв. за същия период на 2017 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 2.705 %. Към 31.12.2018 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 30 388 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.12.2017 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 29 311 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 3.67 %. Към 31.12.2018 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 5 679 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.12.2017 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 5 806 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на услуги на дружеството на консолидирана база с 2.19 %.

Към 31.12.2018 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 600 хил. лв. спрямо консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2017 г. на стойност 797 хил. лв., което представлява понижение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана база с 24.72 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 31.12.2018 г. е на стойност 516 хил. лв. спрямо нетна консолидирана печалба на дружеството към 31.12.2018 г. в размер на 694 хил. лв. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 31.12.2018 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 267 хил. лв. се понижава с 33.08 % спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 31.12.2017 г. на стойност 399 хил. лв.

Към 31.12.2018 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 4 100 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.12.2017 г. в размер на 4 319 хил. лв., което представлява понижение от 5.07 %.

Към 31.12.2018 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1567 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.12.2017 г. в размер на 2 013 хил. лв., което представлява понижение от 22.16 %.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г.
30.07.2019

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2019 г.

 
Продажба на дяловете от капитала на дъщерното дружество Моушън Артс ООД
01.07.2019

Въз основа на решение на СД на БИЛБОРД АД от 17.05.2019 г. е извършена продажба на 255 броя дялове от капитала на дружество Моушън Артс ООД, представляващи 51 % от капитала му на обща стойност 157 000 лв.

 
Решения на ОСА - 28.06.2019 г.
28.06.2019

Във връзка с проведеното на 28.06.2019 г. от 10.00 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите: