Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г.
28.11.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2018 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 30.09.2018 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 25 963 хил. лв. спрямо 24 853 хил. лв. за същия период на 2017 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 4.47 %. Към 30.09.2018 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 21 776 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.09.2017 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 20 956 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 3.86 %. Към 30.09.2018 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 4 187 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.09.2017 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 3 897 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на услуги на дружеството на консолидирана база със 7.44 %.

Към 30.09.2018 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 687 хил. лв. спрямо консолидирана печалба преди облагане с данъци за същия период на 2017 г. на стойност 490 хил. лв., което представлява повишение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана база с 40.20 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 30.09.2018 г. е на стойност 692 хил. лв. спрямо нетна консолидирана печалба на дружеството към 30.09.2018 г. в размер на 494 хил. лв. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 30.09.2018 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 496 хил. лв. се повишава с 65.33 % спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 30.09.2017 г. на стойност 300 хил. лв.

Към 30.09.2018 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 3 296 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.09.2017 г. в размер на 3 151 хил. лв., което представлява ръст от 4.65 %.

Към 30.09.2018 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1 366 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.09.2017 г. в размер на 1 412 хил. лв., което представлява понижение от 3.26 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
27.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г.
27.05.2022

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.03.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 9 262 хил. лв. спрямо 6 855 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 35.11%. Към 31.03.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 9 250 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2021 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 6 831 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 35.41 %.