Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2017 г.
30.01.2018

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2017 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен съгласно МСС към 31.12.2017 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 7 859 хил. лв. спрямо 8 256 хил. лв. за същия период на 2016 г., което представлява понижение на нетните приходи от продажби с 4.80 %. Към 31.12.2017 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 7 752 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.12.2016 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 7 578 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 2,30 %.

Към 31.12.2017 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 289 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2016 г. на стойност 200 хил. лв., което представлява ръст на печалбата на дружеството, преди облагане с данъци на индивидуална база с 44,50 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на индивидуална база към 31.12.2017 г. е на стойност 260 хил. лв. спрямо нетна печалба на дружеството към 31.12.2016 г. в размер на 175 хил. лв.

Към 31.12.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 1 649 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.12.2016 г. в размер на 1 675 хил. лв., което представлява намаление от 1,55 %.

Към 31.12.2017 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 513 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.12.2016 г. в размер на 534 хил. лв., което представлява понижение с 3,93 %.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
27.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.