Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г.
25.11.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г.

Съгласно неодитирания консолидиран финансов отчет на БИЛБОРД АД, изготвен по формите на МСС към 30.09.2016 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 24 801 хил. лв. спрямо 23 287 хил. лв. за същия период на 2015 г., което представлява повишение на консолидираните нетни приходи от продажби с 6,5 %. Към 30.09.2016 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 21 187 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.09.2015 г. консолидирани нетни приходи от продажба на продукция на стойност 19 552 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на консолидирана база с 8,36 %. Към 30.09.2016 г. нетните приходи от продажба на услуги на БИЛБОРД АД на консолидирана база са в размер на 3 614 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.09.2015 г. нетни приходи от продажба на услуги на стойност 3 735 хил. лв., което представлява понижение на нетните приходи от продажба на услуги на дружеството на консолидирана база с 3,24 %.

Към 30.09.2016 г. БИЛБОРД АД отчита на консолидирана база печалба преди облагане с данъци в размер на 308 хил. лв. спрямо печалба преди облагане с данъци за същия период на 2015 г. на стойност 204 хил. лв., което представлява ръст на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на консолидирана с 50.98 %. Нетната печалба на БИЛБОРД АД на консолидирана база към 30.09.2016 г. е на стойност 330 хил. лв. спрямо нетна консолидирана печалба на дружеството към 30.09.2015 г. в размер на 224 хил. лв. Консолидираната нетна печалба на БИЛБОРД АД към 30.09.2016 г., отнасяща се към собствениците на дружеството майка е в размер на 165 хил. лв. се увеличава с 51.38 % спрямо консолидираната нетната печалба на дружеството, отнасяща се към собствениците на дружеството майка към 30.09.2015 г. на стойност 109 хил. лв.

Към 30.09.2016 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 2 982 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.09.2015 г. в размер на 3 120хил. лв., което представлява намаление от 44,23 %.

Към 30.09.2016 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на консолидирана база е на стойност 1 243 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.09.2015 г. в размер на 1 516 хил. лв., което представлява намаление с 18 %.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
22.07.2022

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
29.06.2022

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
27.05.2022

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.