Financial reports for year 2019
Year report
Individual reports Consolidated reports
Финансов отчет по международните счетоводни стандарти Финансов отчет по международните счетоводни стандарти
Одиторски доклад Одиторски доклад
Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността
Декларация на одитора съгласно чл. 100н от ЗППЦК Декларация на одитора съгласно чл. 100н от ЗППЦК
Декларация за корпоративно управление Декларация за корпоративно управление
Доклад относно прилагане на политиката по възнагражденията
Декларация от отговорните лица
Информация по приложение 11 от Наредба 2 на КФН

Forth Quarter
Individual reports Consolidated reports
Individual Financial Statements Consolidated Financial Statements
Interim Report Interim Report
Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities
Appendix No 9 of art. 28, para. 2 of Ordinance № 2 of the FSC Appendix No 9 of art. 28, para. 2 of Ordinance № 2 of the FSC
Additional Information Additional Information
Information pursuant to art. 7 of regulation (EU) № 596/2014 Information pursuant to art. 7 of regulation (EU) № 596/2014

Third Quarter
Individual reports Consolidated reports
Individual Financial Statements Consolidated Financial Statements
Interim Report Interim Report
Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities
Appendix No 9 of art. 28, para. 2 of Ordinance № 2 of the FSC Appendix No 9 of art. 28, para. 2 of Ordinance № 2 of the FSC
Additional Information Additional Information
Information pursuant to art. 7 of regulation (EU) № 596/2014 Information pursuant to art. 7 of regulation (EU) № 596/2014

Second Quarter
Individual reports Consolidated reports
Individual Financial Statements Consolidated Financial Statements
Interim Report Interim Report
Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities
Appendix No 9 of art. 28, para. 2 of Ordinance № 2 of the FSC Appendix No 9 of art. 28, para. 2 of Ordinance № 2 of the FSC
Additional Information Additional Information
Information pursuant to art. 7 of regulation (EU) № 596/2014 Information pursuant to art. 7 of regulation (EU) № 596/2014


First Quarter
Individual reports Consolidated reports
Individual Financial Statements Consolidated Financial Statements
Interim Report Interim Report
Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities
Appendix No 9 of art. 28, para. 2 of Ordinance № 2 of the FSC Appendix No 9 of art. 28, para. 2 of Ordinance № 2 of the FSC
Additional Information Additional Information
Information pursuant to art. 7 of regulation (EU) № 596/2014 Information pursuant to art. 7 of regulation (EU) № 596/2014