Financial reports for year 2015
Year report
Individual reports Consolidated reports
Финансов отчет по формите на Комисията за финансов надзор Финансов отчет по формите на Комисията за финансов надзор
Финансов отчет по международните счетоводни стандарти Счетоводна политика
Одиторски доклад Одиторски доклад
Годишен доклад за дейността Годишен доклад за дейността
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
Прилагане на разпоредбите на националния кодекс за корпоративно управление
Приложение № 11 по чл. 32, ал. 1, т. 4 от наредба № 2 на КФН
Доклад на съвета на директорите

Fourth Quarter
Individual reports Consolidated reports
Финансов отчет по формите на Комисията за финансов надзор Финансов отчет по формите на Комисията за финансов надзор
Individual Financial Statements Consolidated Financial Statements
Explanation Notes Explanation Notes
Interim Report Interim Report
Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities
Appendix No 9 of art. 28, para. 2 of Ordinance № 2 of the FSC
Additional Information

Third Quarter
Individual reports Consolidated reports
Финансов отчет по формите на Комисията за финансов надзор Финансов отчет по формите на Комисията за финансов надзор
Individual Financial Statements Consolidated Financial Statements
Explanation Notes Explanation Notes
Interim Report Interim Report
Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities
Appendix No 9 of art. 28, para. 2 of Ordinance № 2 of the FSC
Additional Information

Second Quarter
Individual reports Consolidated reports
Финансов отчет по формите на Комисията за финансов надзор Финансов отчет по формите на Комисията за финансов надзор
Individual Financial Statements Consolidated Financial Statements
Explanation Notes
Interim Report Interim Report
Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities
Appendix No 9 of art. 28, para. 2 of Ordinance № 2 of the FSC
Additional Information

First Quarter
Individual reports Consolidated reports
Финансов отчет по формите на Комисията за финансов надзор Финансов отчет по формите на Комисията за финансов надзор
Individual Financial Statements
Explanation Notes
Interim Report Interim Report
Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities Declaration under art. 100o, para. 4, item 3 of the law on public offering of securities
Appendix No 9 of art. 28, para. 2 of Ordinance № 2 of the FSC
Additional Information