News
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
2024.01.30

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 31.12.2023 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 10 121 хил. лв. спрямо 9 412 хил. лв. за 2022 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 7.53 %. Към 31.12.2023 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 10 065 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.12.2022 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 9 377 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 7.34 %.

Към 31.12.2023 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 1107 хил. лв. спрямо 644 хил. лв. за предходната година, което представлява увеличение от 71.89% .

Към 31.12.2023 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 2 405 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.12.2022 г. в размер на 1707 хил. лв.

Към 31.12.2023 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 1 250 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.12.2022 г. в размер на 684 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2024 г.
2024.05.29

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2024 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
2024.02.27

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
2023.11.24

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.