News
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.
2023.07.27

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2023 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2023 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 825 хил. лв. спрямо 4 448 хил. лв. за същия период на 2022 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 8.48 %. Към 30.06.2023 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 800 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2022 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 4 423 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 8.52 %.

Към 30.06.2023 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 267 хил. лв. спрямо печалба, преди облагане с данъци за същия период на 2022 г. на стойност 138 хил. лв., което представлява увеличение на печалбата на дружеството преди облагане с данъци на индивидуална база с 93.48 %.

Към 30.06.2023 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 949 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 30.06.2022 г. в размер на 714 хил. лв.

Към 30.06.2023 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 385 хил. лв. в сравнение с EBIT към 30.06.2022 г. в размер на 234 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
2024.02.27

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
2024.01.30

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
2023.11.24

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.