News
Уведомление
2023.06.30

Във връзка с проведеното на 30.06.2023 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2023 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

1. Общото събрание на акционерите прие годишните доклади (индивидуален и консолидиран) на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2022 г., одитираните годишни финансови отчети на дружеството за 2022 г. (индивидуален и консолидиран) и съответните одиторските доклади, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИЛБОРД АД за 2022 г., отчета за дейността на одитния комитет на дружеството през 2022 г., както и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИЛБОРД АД през 2022 г.

2. Общото събрание на акционерите прие решение с реализираната за 2022 г. нетна печалба да бъде покрита непокритата загуба от предходни години в същия размер.

3. Общото събрание на акционерите освободи членовете на Съвета на директорите Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов от отговорност за дейността им през 2022 г.

4. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на РОС ОДИТ ЕООД – търговско дружество на дипломиран експерт счетоводител, рег. одитор с ЕИК 204288908 с отговорен за ангажимента одитор Галина Ковачка, дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор с № 0636 да извърши независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на дружеството за годината завършваща на 31 декември 2023 г.

5. Общото събрание на акционерите преизбра Калин Василев Генчев, Стефан Василев Генчев, Борислав Христов Борисов и Асен Георгиев Костадинов като членове на Съвета на директорите за нов мандат от 5 години считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър към Агенция по вписванията като запази досегашния размер на възнагражденията на всеки член на Съвета на директорите съгласно решение на ОСА от 27.06.2014 г. и определи гаранция за управление на членовете на СД в размер на трикратното брутно месечно възнаграждение за съответния член.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
2024.02.27

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
2024.01.30

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
2023.11.24

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.