News
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2023 г.
2023.04.27

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.03.2023 г.

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 31.03.2023 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 2 316 хил. лв. спрямо 2 160 хил. лв. за 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 7.22 %. Към 31.03.2023 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 2 305 хил. лв. в сравнение с отчетените към 31.03.2022 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 2 148 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база със 7. 3 %.

Към 31.03.2022 г. БИЛБОРД АД отчита на индивидуална база печалба преди облагане с данъци в размер на 123 хил. лв. спрямо отчетената за същия период на предходната година печалба преди облагане с данъци в размер на 82 хил. лв., което представлява ръст от 50 %.

Към 31.03.2023 г. печалбата, преди облагане с данъци и амортизации, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBITDA) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 452 хил. лв. в сравнение с EBITDA към 31.03.2022 г. в размер на 318 хил. лв.

Към 31.03.2023 г. печалбата, преди облагане с данъци, увеличена с финансовите разходите и намалена с финансовите приходи (EBIT) на БИЛБОРД АД на индивидуална база е на стойност 177 хил. лв. в сравнение с EBIT към 31.03.2022 г. в размер на 82 хил. лв.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.
2024.02.27

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.
2024.01.30

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 31.12.2023 г.

 
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.
2023.11.24

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2023 г.