News
Уведомление
2020.03.30

С настоящото бихме желали да уведомим, че предвид въведените сериозни противоепидемични рестриктивни мерки и забрани, във връзка с обявеното извънредно положение в Република България от 13.03.2020 г. към настоящия момент процесът по обмен на документи и информация във връзка с одита на годишния индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД за 2019 г. е технически сериозно затруднен. Поради тези причини, за дружеството ще бъде обективно невъзможно оповестяването на годишния отчет за 2019 г. при спазване на първоначално предвидените срокове за в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Във връзка с горното и на основание удължените сроковете за представяне на финансово – отчетна информация от страна на емитентите, приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 13.03.2020 г., обявено с решение на Народното събрание, дружеството ще представи годишния си одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2019 г. в рамките на съответно удължения срок.

Ръководството на компанията полага сериозни усилия за приключване на одитната процедура възможно най-скоро и към настоящия момент изразява увереност, че годишният одитиран финансов отчет на БИЛБОРД АД за 2019 г. ще бъде оповестен до края на месец май, 2020 г.

 
Interim Consilidated Financial Statements as of 30.09.2020
2020.11.26

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 30.09.2020.

 
Interim Individual Financial Statements as of 30.09.2020
2020.10.29

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 30.09.2020.

 
Interim Consolidated Financial Statements as of 30.06.2020
2020.09.29

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 30.06.2020.