News
Interim Individual Financial Statements as of 30.06.2018
2018.07.30

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its individual interim financial statements as of 30.06.2018.

Pursuant to the unaudited individual financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS, as of 30.06.2018 the company reported total individual net sales revenues in the amount of BGN 3 745 000 compared to BGN 3 642 000 for the same period of 2017 which represents an increase of the net sales revenues by 2.83 %. As of 30.06.2018 the individual production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 3 684 000 compared to the individual production net sales revenues reported by 30.06.2017 in the amount of BGN 3 560 000 which represents an increase of the company’s individual production net sales revenues by 3.48 %.

As of 30.06.2018 BILLBOARD AD reported individual profit before taxes in the amount of BGN 398 000 compared to the individual profit before taxes for the same period of 2017 in the amount of BGN 276 000 which represents a growth of the individual profit before taxes of the company by 44.20 %. The individual net profit of BILLBOARD AD as of 30.06.2018 was in the amount of BGN 398 000 compared to the net profit of the company as of 30.06.2017 in the amount of BGN 276 000.

As of 30.06.2018 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes of the BILBOARD AD on an individual basis were to the amount of BGN 938 000 compared to EBITDA as of 30.06.2017 in the amount of BGN 946 000.

As of 30.06.2018 the earnings before taxes, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes (EBIT) of BILBOARD AD on an individual basis were in the amount of BGN 347 000 compared to EBIT in the amount of BGN 377 000 as of 30.06.2017.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
2022.07.22

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
2022.06.29

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
2022.05.27

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.