News
Interim Consolidated Financial Statements as of 31.03.2018
2018.05.30

BILLBOARD AD filed with FSC, BSE-Sofia AD and presented to the public its consolidated interim financial statements as of 31.03.2018.

Pursuant to the unaudited consolidated financial statements of BILLBOARD AD, drawn up according to the IAS/IFRS as of 31.03.2018 the company reported total net sales revenues in the amount of BGN 8 486 000 compared to BGN 7 906 000 registered by 31.03.2017 which represents an increase of the net sales revenues by 7.34 %. As of 31.03.2018 the consolidated production net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 6 980 000 compared to the consolidated production net sales revenues registered by 31.03.2017 in the amount of BGN 6 830 000 which represents an increase by 2.20 %. As of 31.03.2018 the consolidated service net sales revenues of BILLBOARD AD were in the amount of BGN 1 506 000 compared to the consolidated service net sales revenues registered by 31.03.2017 in the amount of BGN 1 076 000 which represents a growth by 39.96 %.

As of 31.03.2018 BILLBOARD AD reported consolidated profit before taxes in the amount of BGN 340 000 compared to the profit before taxes in the amount of BGN 318 000 for the same period of 2017 which represents growth of the company’s consolidated profit before taxes by 6.92 %. The consolidated net profit of BILLBOARD AD as of 31.03.2018 is in the amount of BGN 342 000 compared to the consolidated net profit of the company as of 31.03.2017 in the amount of 319 000. The consolidated net profit of BILLBOARD AD as of 31.03.2018, related to the owners of the parent company in the amount of BGN 233 000 and grows by 2.64 % compared to the consolidated net profit, related to the owners of the parent company as of 31.03.2017 in the amount of BGN 227 000.

As of 31.03.2018 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased with the financial expenses and decreased with the financial incomes (EBITDA) of BILLBOARD AD on a consolidated basis were in the amount of BGN 1 190 000 compared to the EBITDA on a consolidated basis reported by 31.03.2017 in the amount of BGN 1 131 000 which is a 5.21 % increase.

As of 31.03.2018 the earnings before taxes and depreciation and amortization, increased by the financial expenses and decreased by the financial incomes (EBIT) of BILLBOARD AD on a consolidated basis were in the amount of BGN 550 000 compared to the EBIT on a consolidated basis reported by 31.03.2017 in the amount of BGN 554 000 which is a 0.72 % decrease.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2022 г.
2022.07.22

Съгласно неодитирания индивидуален финансов отчет на БИЛБОРД АД съгласно МСС към 30.06.2022 г. дружеството отчита общо нетни приходи от продажби в размер на 4 448 хил. лв. спрямо 3 738 хил. лв. за същия период на 2021 г., което представлява повишение на нетните приходи от продажби с 18.99 %. Към 30.06.2022 г. нетните приходи от продажба на продукция на БИЛБОРД АД на индивидуална база са в размер на 4 423 хил. лв. в сравнение с отчетените към 30.06.2021 г. нетни приходи от продажба на продукция на стойност 3509 хил. лв., което представлява повишение на нетните приходи от продажба на продукция на дружеството на индивидуална база с 26.05 %.

 
Уведомление
2022.06.29

Във връзка с проведеното на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите:

 
Уведомление
2022.05.27

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно присъствено заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 29.06.2022 г. в 10.00 часа местно време, а в координирано универсално време UTC 07:00 ч., в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 с уникален идентификационен код на събитието BOARD-GMS-2022 с ISIN код на емисията BG1100088076 е обявена в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията на 26.05.2022 г. под № 20220526134459.