Новини
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г.
25.11.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2016 г.

 
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2016 г.
28.10.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.09.2016 г.

 
Уведомление относно разкриването на регулирана информация от БИЛБОРД АД към обществеността
30.08.2016

С настоящото и във връзка с изискването на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, уведомяваме, че БИЛБОРД АД има сключени договори и разкрива регулирана информация относно дружеството към обществеността чрез: