Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2016 г.
28.07.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2016 г.

 
Вписване в търговския регистър на решението за преизбиране на членовете на Съвета на директорите с нов 5-годишен мандат
27.06.2016

Във връзка с приетото решение за преизбиране на всички членове на СД на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат на проведеното на 16.06.2016 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, Ви уведомяваме, че решението е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството под № 20160623155948.

 
Решения, приети на редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
16.06.2016

Във връзка с проведеното на 16.06.2016 г. от 10.30 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите