Новини
Междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2016 г.
28.07.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет към 30.06.2016 г.

 
Уведомление относно разкриването на регулирана информация от БИЛБОРД АД през последните 12 месеца
30.06.2016

На основание разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, приложено Ви представяме настоящия документ, който препраща към цялата информация, която БИЛБОРД АД е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин за последните 12 месеца в Република България или в друга държава членка

 
Вписване в търговския регистър на решението за преизбиране на членовете на Съвета на директорите с нов 5-годишен мандат
27.06.2016

Във връзка с приетото решение за преизбиране на всички членове на СД на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат на проведеното на 16.06.2016 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, Ви уведомяваме, че решението е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството под № 20160623155948.