Новини
Вписване в търговския регистър на решението за преизбиране на членовете на Съвета на директорите с нов 5-годишен мандат
27.06.2016

Във връзка с приетото решение за преизбиране на всички членове на СД на БИЛБОРД АД за нов 5-годишен мандат на проведеното на 16.06.2016 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, Ви уведомяваме, че решението е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството под № 20160623155948.

 
Решения, приети на редовното годишно общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД
16.06.2016

Във връзка с проведеното на 16.06.2016 г. от 10.30 ч. редовно заседание на общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, Ви уведомяваме за важните решения, които бяха приети от акционерите

 
Междинен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.
30.05.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен сонсолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.