Новини
Уведомление
16.05.2016

С настоящото Ви уведомяваме, че поканата за свикване на редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на БИЛБОРД АД, гр. София на 16.06.2016 г. в 10.30 часа в гр. София 1463, пл. България № 1, НДК, «ниско тяло», ет. 2 е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията по партидата на дружеството на 14.05.2016 г. под № 20160514120156.

 
Междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.
20.04.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността междинен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.

 
Годишен кансолидиран одитиран финансов отчет за 2015 г.
19.04.2016

БИЛБОРД АД представи на КФН, БФБ-София АД и обществеността годишен консолидиран одитиран финансов отчет към 31.12.2015 г.